Įvyko ataskaitinis susirinkimas (2017)

2017m. kovo 18d. Noreikiškėse, Aleksandro Stulginskio universiteto  ketvirtų rūmų posėdžių salėje , įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos narių  ataskaitinis susirinkimas. Iš Telšių bitininkų draugijos dalyvavo du  nariai. Tai draugijos pirmininkė D. Norkienė ir valdybos narė I.  Mikienė. LBS prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius savo pranešime atkreipė  dėmesį, kad LBS veiklos 2016 m. ataskaita išleista atskiru leidiniu ir  įteikta visiems bitininkų sąjungos nariams.Todėl jo pranešime daugiausia  dėmesio skirta aptarimui esamos padėties bitininkystėje šiandien ir  pirmaeiliams neatidėliotiniems uždaviniams finansinėj paramoj  bitininkystėj, keliant bitininkų kvalifikaciją, grėsmėms bičių šeimų  sveikatingumui, vaidmeniui Lietuvos bitininkų sąjungos, kaip  vienijančios Lietuvos bitininkus ir atstovaujančius mūsų visų bitininkų  interesus.